شرکـت سبز دارو جهان بـا هدف ترویـج و گستـرش و کاربـردی نمـودن طـب سنتـی ایـران بـا استـفاده

از منابع دانشمندان بنام ایرانی همچون  : بوعلی سینا ، حکیم جرجانی ،حکیم رازی ،حکیم مومن و ... و

با پشتـوانه دانـش محقیـق شرکت در سال 1389 تاسیـس گردیـده و اقدام به اخـذ مجوز از سـازمـان

غـذا و دارو و تـولیـد و فــرآورده هـای طـب سنتی و داروهـی گیاهـی نمـوده اسـت .

مـحـصـولات ایــن شـرکـت بـراسـاس تحـقیـقـات مـتخصـصان طـب سنتـی و بــر طبـق استـانـدارد هــای

مـعـتـبـر و مـعـرفی شـده وزارت بـهــداشـــت و عـلــوم پـزشــکـی ایــران تـولیــد و بــسـتــه بـنــدی و

پـس از کنـترل کـیفـیت وارد بـازار مـصـرف شـده اسـت .

محصـولات ایـن شــرکـت قابـلیت رقـابت بـا  انـواع نمـونه هـای خـارجـی بـا مـی باشـد و

از جهـت کیـفیـت با مشـابه هـای داخـلـی بـی رقیـب میبـاشـد .